Je browser ondersteunt geen JavaScript! Je browser ervaring zal daardoor niet optimaal zijn...

  Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van de maatschap Scriptex (K.v.K. 66773873), hierna te noemen “Scriptex”, gevestigd te Reusel aan de Lange Voren 18.

Artikel 1. Definities

- Scriptex: de partij die op basis van deze voorwaarden (adviserende) werkzaamheden verricht en/of goederen levert;

- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie Scriptex op basis van deze voorwaarden (adviserende) werkzaamheden verricht en/of goederen levert en/of met wie Scriptex in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Scriptex en opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle advieswerkzaamheden, aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en overeenkomsten uitgereikt of aangegaan door Scriptex met een opdrachtgever waarbij Scriptex diensten verricht en/of goederen levert. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Scriptex uitdrukkelijk uitgesloten. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door Scriptex niet aanvaard, tenzij Scriptex uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden geldt dan uitsluitend voor die betreffende overeenkomst. 

Artikel 3. Offertes & tarieven

1. De door Scriptex uitgereikte offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alles offertes zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3. De offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens en op de uitvoering van de verrichte werkzaamheden onder normale omstandigheden.

4. Indien een opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn ingaat op de door Scriptex aangeboden offerte, dient opdrachtgever op het eerste verzoek van Scriptex de bij de offerte behorende ontwerpen, monsters en modellen aan Scriptex te retourneren. Bij gebreke waarvan Scriptex gerechtigd is aan de opdrachtgever de voor het samenstellen van die offerte gemaakte kosten in rekening te brengen.

5. Alle door Scriptex in offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn in Euro’s exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Scriptex anders is aangegeven en/of overeengekomen.

6. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7. Scriptex behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen tussentijds te wijzigen, zulks met inachtneming van een termijn van dertig dagen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer een offerte ondertekend wordt geretourneerd en de opdracht wordt bevestigd door Scriptex. Een begin van feitelijke uitvoering door Scriptex kan ook een overeenkomst tot stand brengen tussen Scriptex en de opdrachtgever. Een overeenkomst kan schriftelijk en via e- mail tot stand komen.

2. De overeenkomst tussen Scriptex en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3. De offerte van Scriptex wordt geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven.

4. Wijzigingen in de overeenkomst zijn geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Na aanvang van de overeenkomst worden wijzigingen opgegeven door de opdrachtgever door Scriptex doorgevoerd indien zij schriftelijk door Scriptex zijn bevestigd.

5. Scriptex is gerechtigd meerwerkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de opdrachtgever dan wel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van Scriptex strikt noodzakelijk was, aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen het gangbare tarief.

Artikel 5. Betaling

1. Scriptex hanteert bij haar facturering een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft om de factuur tijdig aan Scriptex te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Scriptex vereist is. In dat geval is de opdrachtgever aan Scriptex vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt.

4. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare oudste facturen, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Scriptex is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de opdrachtgever. Scriptex is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit.

6. Scriptex is gerechtigd leveringen en/of werkzaamheden uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Scriptex heeft voldaan.

Artikel 6. Uitvoering

1. Scriptex verplicht zich de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Scriptex verbindt zich tot een inspanningsverplichting jegens een opdrachtgever.

2. Scriptex is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.

3. Scriptex heeft het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijk en gewenste gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Scriptex worden verstrekt, inclusief de gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

5. Opdrachtgever verleent Scriptex, haar werknemers en eventueel derden toegang tot zijn onderneming indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is. 

Artikel 7. Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van alle door Scriptex gemaakte redelijke kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Scriptex wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoeding bedraagt minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Scriptex om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

1. Scriptex heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere orde op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van onderstaande situatie(s) zich voordoet. Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen rechterlijke tussenkomst, evenmin is Scriptex gehouden tot enige schadevergoeding of garantie ingeval:

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de met Scriptex gesloten overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt;

b. er gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met Scriptex te voldoen;

c. van faillissement van de opdrachtgever, surséance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 9. Zekerheidsstelling

1. Scriptex is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) vooruit betaalt, hetzij dat deze een zekerheid stelt voor de nakoming van al hetgeen Scriptex van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

2. Indien de opdrachtgever niet de verlangde vooruitbetaling of zekerheid voldoet respectievelijk verstrekt heeft Scriptex het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Levering

1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Scriptex zal al het mogelijke doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Termijnen gaan bovendien pas in nadat Scriptex de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

2. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Scriptex derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Scriptex dient daarbij een redelijke termijn van tenminste 30 dagen te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de opdrachtgever nimmer aanspraak op schadevergoeding, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van Scriptex.

4. Uitstel van een levertermijn op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scriptex, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever blijven. In dat geval is de door Scriptex aan de opdrachtgever te verstrekken kostenopgave bindend voor de opdrachtgever.

5. Scriptex is gerechtigd om, na overleg met de opdrachtgever, te leveren in fasen, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

Artikel 11. Garanties en reclames

1. Systeemfouten, anders dan interpretatieverschillen, ten aan zien van geleverde functionaliteit zullen zowel voor als na oplevering van de overeenkomst kosteloos worden opgelost tenzij deze fouten aantoonbaar veroorzaakt zijn door de opdrachtgever of derden. In dat geval zal herstel plaatsvinden tegen het dan geldende tarief.

2. Fouten in de door Scriptex opgeleverde producties welke door derden zijn geleverd vallen niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie en zullen zo mogelijk tegen het dan geldende tarief worden opgelost.

3. Opdrachtgever dient door Scriptex opgeleverde software, in de breedste zin van het woord, binnen 10 werkdagen na oplevering van de software uitvoering te testen in de digitale omgeving van opdrachtgever. De in lid 5 van dit artikel gehanteerde termijn is alleen van toepassing op onvolkomenheden geconstateerd binnen de 5 werkdagen na oplevering van de software door Scriptex.

4. Op drukwerk dat geleverd wordt door Scriptex wordt voor het drukken akkoord gevraagd van opdrachtgever. Eventuele zet- en drukfouten, anders dan veroorzaakt door de drukker, vallen hierna niet onder de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie. Kosten van herstel komen dan voor rekening van opdrachtgever.

5. Reclames dienen uitsluitend schriftelijk bij Scriptex te worden ingediend binnen 8 dagen na constatering van de klacht. Reclames ingediend na voornoemde termijn en op andere wijze gedane reclames wijst Scriptex uitdrukkelijk van de hand.

6. Reclames geven de opdrachtgever geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

7. Indien het geleverde na de oplevering wat betreft aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks-/toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of indien opdrachtgever zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht tot reclame.

8. Indien de opdrachtgever met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, is Scriptex uitsluitend gehouden de geleverde diensten waarop de reclame betrekking heeft voor eigen rekening opnieuw uit te voeren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Scriptex aan de opdrachtgever geleverde en zich nog bij/onder de opdrachtgever bevindende goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever jegens Scriptex verschuldigd is eigendom van Scriptex. Vorenstaande geldt tevens ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst(en) en met inbegrip van rente en kosten.

2. De opdrachtgever is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en zo mogelijk als herkenbaar eigendom van Scriptex te bewaren. Ter zake van deze goederen krijgt Scriptex bezitloos pandrecht, waartoe de opdrachtgever reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde van de alsdan (nog) openstaande vorderingen.

3. De goederen kunnen door de opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden.

4. Scriptex is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. De opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Scriptex of degenen die door Scriptex zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door Scriptex geleverde zaken bij de opdrachtgever of derden, uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.

2. De vergoeding waartoe Scriptex uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de door Scriptex verrichte werkzaamheden die aan de aansprakelijkheid ten grondslag liggen en bedraagt nimmer meer dan € 1.000,00 (duizend euro). Voor het meerdere dient opdrachtgever zich adequaat te verzekeren. Ingeval van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van de opdrachtgever zal een dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand met een maximum van € 1.000,00 (duizend euro).

3. Scriptex is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Scriptex. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Scriptex bij uitvoering van de overeenkomst.

4. Scriptex is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de opdrachtgever, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.

5. De Opdrachtgever vrijwaart Scriptex voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van de door Scriptex geleverde goederen.

Artikel 14. Industriële en intellectuele eigendom

1. Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom met betrekking tot de van Scriptex afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar gestelde werken worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Scriptex, ongeacht het aandeel van de opdrachtgever of van door hem ingeschakelde derden in de totstandkoming daarvan. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Scriptex voorbehouden.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Scriptex beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 15. Geheimhouding

1. Eventuele door de opdrachtgever aan Scriptex ter beschikking gestelde gegevens zal Scriptex vrijelijk bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met Scriptex gesloten overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Scriptex geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scriptex.

3. Bij overtreding van de in dit artikel bedoelde verboden verbeurt de opdrachtgever aan en ten behoeve van Scriptex direct en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een opeisbare boete van €5.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Scriptex om in plaats van de boete een volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Rechtsverwerking

1. De opdrachtgever dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Scriptex te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de opdrachtgever is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.

2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de opdrachtgever jegens Scriptex ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

Artikel 17. Conversie

1. Indien enige in deze voorwaarden genoemd, en voor de opdrachtgever toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt zonder strijdigheid met de wet. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft dan ongewijzigd.

Artikel 18. Toepasselijk recht

1. Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, offerte, onderhandeling of overeenkomst van of met Scriptex zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, één en ander met inachtneming van de bevoegdheid van de kamer van kantonzaken.

3. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.